Aktualności

ARTYKUŁ Z NOWEGO NUMERU: "Dwór Szalayów w Szczawnicy" - Barbara Alina Węglarz

O historycznym Dworze Szalayów opowie nam w swoim nowym artykule Barbara Alina Węglarz. Serdecznie zapraszamy.KUP NOWY WIOSENNY NUMER MAGAZYNU ----------------->
BUY THE NEW ISSUE OF MAGAZINE---------------------------->Barbara Alina Węglarz

DWÓR SZALAYÓW W SZCZAWNICY
SZALAY MANOR HOUSE IN SZCZAWNICA

Pienińskie dworki, siedziby szlachty osiadłej po tutejszych wsiach, powstały dopiero z początkiem XIX w. Do tego czasu ziemie regionu pienińskiego należały do dóbr królewskich, na których w XV w. utworzono starostwo z siedzibą w zamku Czorsztyn. Przez stulecia wsie pienińskie podlegały władzy poszczególnych starostów. Zmiana nastąpiła dopiero po upadku państwa polskiego pod koniec XVIII w., a w 1811 r., po śmierci Ludwiki Potockiej - żony ostatniego starosty, rząd austriacki oficjalnie przejął dobra i utworzył na tych ziemiach inspektorat z siedzibą w Niepołomicach oraz zarząd ekonomiczny, tzw. Kamerę. Urzędy przeprowadziły podział obszaru starostwa na trzy „dominia”: szczawnickie, krościeńskie i czorsztyńskie, po czym rozpoczęły ich sprzedaż. W 1828 r. dominium szczawnickie wraz z wójtostwem, za kwotę 23395 złotych reńskich nabyła Józefina Szalayowa, żona Stefana. Szalayowie pochodzili z Węgier, byli rodziną ziemiańską, ich dobra znajdowały się w komitacie Györ. Do Galicji przybyli wraz z wojskiem austriackim i pierwszą falą nowej administracji. Rodzina przez czterdzieści lat mieszkała na terenie Galicji Wschodniej, piastując tam urzędy administracji cesarskiej.

Cały artykuł znajdą Państwo w najnowszym wiosennym numerze magazynu "Polski Region Pieniny". Zapraszamy.

ENGLISH VERSION:

The manor houses of the Pieniny, homes of the nobility living in the villages in the area, did not grace the region until the early 19th century. Until that time the land in Pieniny had belonged to royal demesnes on which a Starosty was set up in the 15th century with its headquarters in Czorsztyn Castle. For centuries the villages of the Pieniny were ruled by a succession of starosts. Change only came after the break-up of the Polish state late in the 18th century and was reinforced in 1811 when, after the death of Ludwika Potocka, the wife of the last starost, the Austrian government officially took over the estates and established an inspectorate with its seat in Niepołomice to supervise the land, together with its business management, the so-called Chamber. The officials divided the land of the starosty into three “dominions” of Szczawnica, Krościenko, and Czorsztyn and embarked on their sale. In 1828, the Szczawnica dominion, together with the office of the wójt (Lat.: advocatus), was sold for 23,395 Rhenish gold guilders to Józefina Szalayowa, wife of Stefan. The Szalays hailed from Hungary, they belonged to the landed gentry and her estates were located in Györ County. They reached Galicia together with the Austrian army in the first wave of the new administration. For 40 years the family lived in Eastern Galicia where they held offices in imperial administration.

You can find more in the the latest issue of "Polski Region Pieniny" magazine. Enjoy!

Aktualny numer

Dołącz do nas